Unions cargolades

Per fer unions cargolades es nesesita un cargol. Perquè el cargol colli bé es nesesita una famella, que és una peça amb forat roscat al qual s'acobla el cargol.

 

Els carols autoroscants són els que produeixen la rosca famella en el material a mesura que hi van penetrant.

 

Alguns cargols per a fusta s'anomenen visos.