Guia d'eines

Nom de l'eina (català / castellà / anglès):

Serra de marqueteria / sierra de marquetería / saw one.

 

 

Funció de l'eina:

 

Eina de tall que permet treballar amb materials tous de poc gruix, com per exemple fullola, plàstic. Gràcies a la forma de l'arc i la fulla, en tallar, es poden seguir formes irregulars.

 

 

Normes de funcionament i/o concervació:

 

 • No es pot agafar la serra amb les mans greixoses.
 • No s’ha de forçar excessivament la serra i cal evitar moviments bruscos durant el serrat.
 • El material que s’ha de serrar ha d’estar subjectat per evitar moviments i vibracions.
 • De la mateixa manera que amb les altres eines, però especialment pel fet de ser una eina de tall implica que no s’hi pot jugar.
 • Cal tenir cura dels possibles talls a les mans o en altres parts del cos.

Nom de l'eina (català / castellà / anglès):

Serra d'arc per a metalls /sierra de arco para metales / bow saw for metal.

 

 

Funció de l'eina:

 

Eina de tall amb un full d'acer trempat. Es fa servir per tallar materials metàl·lics, tant tous com durs.

 

 

Normes de funcionament i/o concervació:

 

 • Abans de serrar, has de marcar el contorn per on vols tallar.
 • Quan serris, ho has de fer de manera que la peça resultant et quedi una mica més gran del que t'interessa. Sempre hi ets a temps de polir-la o llimar-la.
 • Sempre has de subjectar bé el material que vulguis serrar. No l'has d'agafar amb la mà.
 • Quan serris vigila sempre on poses l'altra mà.

 

 

Nom de l'eina (català / castellà / anglès):

Serra de vogir elèctrica / sierra de calar / saw set.

 

 

Funció de l'eina:

 

 

Serveix per fer talls resseguint un contorn recte, corbat o irregular en materials prims com ara fulloles.

 

 

Normes de funcionament i/o concervació:

 

 • S’utilitza per a fusta, metall i plàstic.
 • Per serrar una planxa cal col·locar una fusta a sota per amortir les vibracions.
 • És de gran utilitat per retallar figures i peces primes complicades o irregulars.
 • Cal no forçar la serra, ja que es produeix un escalfament i no en millora el rendiment.

Nom de l'eina (català / castellà / anglès):

Xerrac / serrucho / driven.

 

 

Funció de l'eina:

 

 

Serra de fulla rígida, ampla i gruixuda que permet tallar peces grans amb poc esforç.

 

 

Normes de funcionament i/o concervació:

 

 • Sempre cal serrar en el mateix sentit
 • Cal empènyer en el sentit de tall.

Nom de l'eina (català / castellà / anglès):

Xerrac de beina / serrucho de costilla / driven sheath.

 

 

Funció de l'eina:

 

 

El xerrac de beina permet realitzar talls de precisió, especialment en llistons i peces de poca amplada.

 

 

Normes de funcionament i/o concervació:

 

 • És convenient utilitzar tota la longitud de la fulla.
 • La velocitat ha de ser constant i no massa ràpida (40 a 60 curses per minut).

Nom de l'eina (català / castellà / anglès):

Xerrac de punta / serrucho de punta / driven end.

 

 

Funció de l'eina:

 

 

El xerrac de punta serveix per tallar corbes d'una certa mida en peces grans.

 

 

Normes de funcionament i/o concervació:

 

 • És convenient utilitzar tota la longitud de la fulla.
 • La velocitat ha de ser constant i no massa ràpida (40 a 60 curses per minut).

Nom de l'eina (català / castellà / anglès):

alicates de tall / alicates de corte / cutting pliers.

 

 

Funció de l'eina:

 

 

s'utilitzen per a pelar i tallar cables elèctrics.

 

 

Normes de funcionament i/o concervació:

 

 • Cal utilitzar cada tipus d'alicates de tall segons la funció per la qual han estar construïdes.
 • No es poden utilitzar amb material de duresa superior a la prevista per fabricant.

Nom de l'eina (català / castellà / anglès):

Tisores d'electricista / tijeras de electricista / electrician scissors.

 

 

Funció de l'eina:

 

 

Les tisores d'electricicta són útils per tallar i pelar cables.

 

 

Normes de funcionament i/o concervació:

 

 • Segons els material que hem de tallar, usarem un determinat tipus de tisores.
 • Les més usuals són:

             - d’electricista

          - de planxa

 

 

 • En cas de tallar planxa és necessari marcar el camí de tall.
 • En cas de pelar un fil conductor hem d’evitar malmetre el tall.
 • No s’han de tallar mai materials més durs que la tisora utilitzada.

 

Nom de l'eina (català / castellà / anglès):

Tisores per a xapa / tijeras para chapa / scissors for sheet.

 

 

Funció de l'eina:

 

 

Es fan servir per a tallar xapes de poc gruix. 

 

 

Normes de funcionament i/o concervació:

 

 

 • En cas d’utilitzar-les en tensió elèctrica, el mànec ha de ser aïllant.
 • Pel fet de ser una eina de tall, hem de vigilar al moment d’usar-la.
 • Cal tenir en compte la posició correcta de la mà, que varia segons el tipus de tisores.

Nom de l'eina (català / castellà / anglès):

Ribot / cepillo de carpintero / brush Carpenter.

 

 

Funció de l'eina:

 

 

Consta d’un cos de fusta molt dura (sovint d’alzina) i d'una fulla ampla i recta que sobresurt lleugerament per sota i que, quan passa pel damunt de la fusta, la rebaixa, l’anivella i la poleix traient-ne làmines molt fines, que s’anomenen encenalls. 

 

 

Normes de funcionament i/o concervació:

 

 

 • Perquè funcioni bé ha de tenir una bona posada i ubicació dels seus elements.

 

Nom de l'eina (català / castellà / anglès):

Garlopa / garlopa / jointer.

 

 

Funció de l'eina:

 

 

La garlopa és una eina utilitzada per a rectificar llistons o tirants de fusta.

Normes de funcionament i/o concervació:

 

 • És aconsellable col locar el cable sobre de l'espatlla a l'hora de treballar per mantenir allunyat de la màquina.
 • Per treballar amb la màquina panxa amunt hi ha un suport opcional que es subjecta a un banc o taula preparada a l'efecte.
 • S'usen els EPIs pertinents en funció del treball a realitzar: ulleres, taps, mascareta

Nom de l'eina (català / castellà / anglès):

Gúbia / gubia / gouges.

 

 

Funció de l'eina:

 

 

Instrument emprat per a l'ablació de parts òssies.

Normes de funcionament i/o concervació:

 

 • hem de protegir la vista amb unes ulleres i procurar que els dits no freguin la mola.
 • protegits amb uns guants.
 • sobretot si la esmerilat és de velocitat alta.

Nom de l'eina (català / castellà / anglès):

Badaine / badaine / badaine.

 

 

Funció de l'eina:

 

 

serveix per a fer forats picant amb la maça.

 

 

Normes de funcionament i/o concervació:

 

 • Després colpejar amb un mall de fusta sobre l'extremitat del mànec per imprimir la força adequada a l'eina i que pugui realitzar la osca.
 • Caldrà utilitzar sempre un formón ben esmolat i amb el llarg adequat per realitzar l'osca.
 • Si no és així el treball s'allargarà i resultarà més difícil.

Nom de l'eina (català / castellà / anglès):

Enformador / formón / enformador.

 

 

Funció de l'eina:

 

 

Serveix per a rebaixar la fusta per tal de fer-hi encaixos o entallaments.

 

 

Normes de funcionament i/o concervació:

 

 • Després colpejar amb un mall de fusta sobre l'extremitat del mànec per imprimir la força adequada a l'eina i que pugui realitzar la osca.
 • Caldrà utilitzar sempre un formón ben esmolat i amb el llarg adequat per realitzar l'osca.
 • Si no és així el treball s'allargarà i resultarà més difícil.

Eines de percussió

Nom de l'eina (català / castellà / anglès):

maça de niló / maza de nylon / nylon hammer.

 

 

Funció de l'eina:

 

Atès el perill que representa el despreniment de la

maça, és fonamental la correcta col.locació i bon

esta del mànec. En cas d'esquerdar-se o de

balderejar-se el mànec ha de ser substituït tot

seguit. Si això no és possible cal retirar el martell de

l'ús.

 

 

Normes de funcionament i/o concervació:

 

 • El mànec ha d’estar sempre en bones condicions.
 • No s’ha d’agafar el mànec amb les mans greixoses.
 • En cas de picar superfícies dures, és necessari utilitzar   ulleres de seguretat.

 

Nom de l'eina (català / castellà / anglès):

martell de bola / Martillo de bola / Ball pein hammer.

Funció de l'eina:

Pot  colpejar el material i trencar-lo, aixafar-lo o modificar-lo.Normes de funcionament i/o concervació:


 • El mànec ha d’estar sempre en bones condicions.
 • No s’ha d’agafar el mànec amb les mans greixoses.
 • En cas de picar superfícies dures, és necessari utilitzar ulleres de seguretat.

Nom de l'eina (català / castellà / anglès):

martell d’orelles / martillo de orejas / Ear hammer.

 

 

Funció de l'eina:

 

Per la part oposada a la mocheta, o sigui per mitjà de les "orelles",es pot introduir el cap del clau i fent "palanca" es podrà arrencar amb certa facilitat el clau què estava a la fusta.Normes de funcionament i/o concervació:


 • El mànec ha d’estar sempre en bones condicions.
 • No s’ha d’agafar el mànec amb les mans greixoses.
 • En cas de picar superfícies dures, és necessari utilitzar ulleres de seguretat.

Nom de l'eina (català / castellà / anglès):

martell d’ebenista / martillo de ebanista / hammer of cabinetmaker.

 

 

Funció de l'eina:

 

Serveix per clavar claus i clavilles, col locar falques, etc.Normes de funcionament i/o concervació:


 • El mànec ha d’estar sempre en bones condicions.
 • No s’ha d’agafar el mànec amb les mans greixoses.
 • En cas de picar superfícies dures, és necessari utilitzar ulleres de seguretat.

Eines d'abrasió o fricció

Nom de l'eina (català / castellà / anglès):

llima / lima / lime.

 

 

Funció de l'eina:

 

Eina d'acer trempat emmanegada, amb solc, dents o estries que s'urilitza per desbastar, polir o allisar materials durs. 

Normes de funcionament i/concervació:


 • Posició de l’operari (veure cargol de banc).
 • Subjecció correcta de la peça per evitar vibracions.
 • Direcció del llimat:

          S'empeny endavant

          Desplaçament horitzontal sense vaivens

          Llimar fent passades encreuades a 45º

 • Neteja de les llimadures amb la carda.

Nom de l'eina (català / castellà / anglès):

raspa / escofina / rasp.

 

 

Funció de l'eina:

 

Llima de dents especialment sortints que permet rebaixar o allisar fusta i altres materials durs no metàl·lics.Normes de funcionament i/concervació:


 • El mànec ha d’estar ben subjecte a la llima i net de greix.
 • Cal evitar donar cops entre les llimes.
 • No poden estar greixoses, desgastades o plenes de llimadures.

Nom de l'eina (català / castellà / anglès):

surform / surform / surform.

 

 

Funció de l'eina:

 

Serveix per raspar cantos amples i de gran longitud.


Normes de funcionament i/concervació:

 • S'ha de canviar rapid la fulla.

Nom de l'eina (català / castellà / anglès):

fregadora de banda / lijadora de banda / Sinks for hand.

 

 

Funció de l'eina:

Serveix per al poliment de grans àrees com taules o fins i tot sòls.Normes de funcionament i/concervació:

 • No es pot deixar parada la màquina en cap moment a causa de la seva gran poder de poliment.
 • No cal exercir una gran pressió sobre ella.
 • Aquesta màquina es pot fixar amb sergents o gats a un banc de treball, convertint d'aquesta manera en una polidora de banda estacionària.
 • En aquest cas el que mourem serà la peça a polir.

Nom de l'eina (català / castellà /anglès):

polidora orbital / lijadora orbital / poliermachines orbital.

 

 

Funció de l'eina:

 

S'utilitza per lijados no molt basts i sobretot per acabats molt fins.


Normes de funcionament i/concervació:

 • S'han de donar passades paral leles i superposades cap endavant i cap enrere.

Nom de l'eina (català / castellà / anglès):

polidora delta / lijadora delta / poliermachines delta.

 

 

Funció de l'eina:

 

Serveix per poder arribar a racons, cantonades i cantos que poden ser inaccessibles amb qualsevol altre tipus de polidora.
 

Normes de funcionament i/concervació:

 • S'ha de anar canviant el paper de llima freqüentment.

Eines de foradar

Nom de l'eina (català / castellà / anglès):

barrinan / barrena / auger.

 

 

Funció de l'eina:

 

Eina que s'utilitza per foradar fusta i materials de poca duresa.Normes de funcionament i/concervació:


 • S’utilitza per perforar fusta o materials tous.
 • També es pot utilitzar per iniciar el roscatge de visos.
 • El sentit de gir ha de ser el de les agulles del rellotge en perforar i en sentit contrari en retirar-la.

Nom de l'eina (català / castellà / anglès):

filaberquí / berbiquí / carpenter's brace.

 

 

Funció de l'eina:

 

Serveix per fer forats a la fusta i en altres materials.Normes de funcionament i/concervació:


 • Convé evitar les robes massa folgades pel perill que comporta enganxar-s’hi.
 • Els punys de les mànigues han d’anar ajustats.

Nom de l'eina (català / castellà / anglès):

trepant portàtil / taladro portátil / portable drill.

 

 

Funció de l'eina:

 

Serveix per foradar diferents materials com metalls, fusta, materials sintètics, etc.


Normes de funcionament i/concervació:


 • Les broques han d’estar netes i esmolades.
 • Si el trepant disposa de dues velocitats és convenient iniciar el forat amb la més lenta.
 • Un cop la broca és a punt de traspassar el material cal reduir la pressió sobre l’objecte que hem de foradar.
 • No cal exercir més pressió que la necessària per foradar.

Nom de l'eina (català / castellà / anglès):

trepant de sobretaula / taladro de sobremesa / boring desktop.

 

 

Funció de l'eina:

 

Màquina eina elèctrica per foradar materials arrencant-ne ferritges o encenalls mitjantçant una broca.Normes de funcionament i/concervació: • Les broques han d’estar netes i esmolades.
 • El centre del forat ha de coincidir amb la punta de la broca.
 • Sempre que sigui possible, la peça que s’ha de foradar ha d’estar ben subjecta durant tota l’operació de foradar.
 • Si el forat és passant, hem de preveure que la broca no toqui mai la taula de suport.
 • Si no hem pogut subjectar la peça, per evitar que giri, es poden posar uns topalls a les ranures de la taula de suport.

Eines d'agafar o retenir

Nom de l'eina (català /castellà / anglès):

Alicates universals / alicates universales / Universal pliers.

 

 

Funció de l'eina:

 

Eina que serveix per subjectar, torçar o tallar filferros, cables, reblons,etc.Normes de funcionament i/concervació:


 • Cal utilitzar cada tipus d’alicates segons la funció per a la qual han estat construïdes.
 • Les més usuals són les de boca plana, boca rodona i universals.

 

Nom de l'eina (català/castellà /anglès):

Alicates de boca rodona / Alicates de boca redonda / Pliers round mouth.

 

 

Funció de l'eina:

 

S'utilitzen per a doblegar filferros en forma circular.Normes de funcionament i/concervació:


 • No s’han de col·locar mai els dits entre el mànec.
 • En cas d’utilitzar les alicates amb tensió elèctrica, el mànec ha de ser aïllant.

Nom de l'eina (català / castellà / anglès):

Alicates de boca plana / Alicates de boca plana / Pliers flat mouth.

 

 

Funció de l'eina:

 

Serveixen per subjectar cables mentre els soldem i altres operacions.Normes de funcionament i/concervació:


 • Cal utilitzar cada tipus d’alicates segons la funció per a la qual han estat construïdes.
 • Les més usuals són les de boca plana, boca rodona i universals.

Nom de l'eina (català / castellà / anglès):

Alicates de bec de lloro / Alicates de pico de loro / Pliers of parrot beak.

 

 

Funció de l'eina:

 

Serveixen especialment per sostenir objectes de mida petita com femelles, cargols o volanderes.Normes de funcionament i/concervació:


 • No s’han de col·locar mai els dits entre el mànec.
 • En cas d’utilitzar les alicates amb tensió elèctrica, el mànec ha de ser aïllant.

Nom de l'eina (català / castellà / anglès):

grip / pinzas de presión / pressure clamps.

 

 

Funció de l'eina:

 

Serveixen per torçar o arrencar diversos objectes o materials.


Normes de funcionament i/concervació:


 • No s’han de col·locar mai els dits entre el mànec.
 • En cas d’utilitzar les alicates amb tensió elèctrica, el mànec ha de ser aïllant.

Nom de l'eina (català / castellà / anglès):

serjant / sargento / L clamp.Funció de l'eina:


Eina que permet subjectar fustes i plàstics de poc gruix per poder-los treballar (serrar, allisar, polir...) amb comoditat.Normes de funcionament i/concervació:


 • La pressió de la premuda ha d'anar d'acord amb el material.
 • Cal tenir cura que el serjant no s’afluixi durant el treball.

Eines de cargolar

Nom de l'eina (català / castellà / anglès):

tornavís de boca plana / destornillador de boca plana / mouth flat screwdriver.Funció de l'eina:


Eina de cargolar i descargolar formada per un mànec i una tija l'extrem de la qual té forma plana. Aquest extrem entra a la cabota del cargol de manera que es pot cargolar i descargolar en girar el tornavís.Normes de seguretat i/o conservació:

 • El mànec no pot estar greixós.
 • No es pot subjectar la peça que s’ha de cargolar amb la mà.
 • No s’ha de portar el tornavís a les butxaques, ens el podem clavar.
 • És preferible que el seu mànec sigui aïllant.

Nom de l'eina (català / castellà / anglès):

tornavís Phillips / destornillador Phillips / Phillips screwdriver.Funció de l'eina:


Eina de cargola i descargolar. És un tornavís especial que té l'extrem de la tija en forma d'estrella. Aquest extrem encaixa en la cabota d'un cargol philips.Normes de seguretat i/o concervació:


 • El mànec no pot estar greixós.
 • No es pot subjectar la peça que s’ha de cargolar amb la mà.
 • No s’ha de portar el tornavís a les butxaques, ens el podem clavar.
 • És preferible que el seu mànec sigui aïllant.

 

Nom de l'eina (català / castellà / anglès):

clau fixa / llave fija / Fixed key.

 

 

Funció de l'eina:

 

Eina el cap de la qual encaixa amb la superfície exterior de la cabota dels cargols i serveix per cargolar i descargolar.

Normes de seguretat i/o concervació:

 • Tant les claus com les mans no han d’estar greixoses.
 • No es poden utilitzar mai com a martell.

Nom de l'eina (català / castellà / nalès):

clau de vis sense fi / llave inglesa /spanner.

 

 

Funció de l'eina:

 

S'usa per a pujar a l'alçada desitjada aigua, farina o gra.
Normes de seguretat i/o concervació:
 • S'ha de tenir un bon espai per usar-la.

Nom de l'eina (català / castellà / anlès):

clau Allen / llave Allen / Allen key.

 

 

Funció de l'eina:

 

Barreta en forma de "L" i secció hexagonal que s'utilitza per cargolar i descargolar cargols de cabota buidada.

Normes de seguretat i/o conservació:

 

 • Cada tipus de clau s’ha d’utilitzar segons l’accés al cargol o a la femella.
 • La mida de la clau sempre ha de coincidir exactament amb la mida del cap del cargol o la femella.
 • Llevat de claus especials, no es pot picar damunt de la clau per prémer més fort.
 • Tant les claus com les mans no han d’estar greixoses.
 • No es poden utilitzar mai com a martell.

Nom de l'eina (català / castellà / anglès):

clau Stillson / llave Stillson / Key Stillson.

 

 

Funció de l'eina:

 

serveix per agafar objectes per motl grossos que siguin.

 

 

Normes de seguretat i/o conservació:

 

 • Cada tipus de clau s’ha d’utilitzar segons l’accés al cargol o a la femella.
 • La mida de la clau sempre ha de coincidir exactament amb la mida del cap del cargol o la femella.
 • Llevat de claus especials, no es pot picar damunt de la clau per prémer més fort.
 • Tant les claus com les mans no han d’estar greixoses.
 • No es poden utilitzar mai com a martell.

Eines passives

Nom de l'eina (català / castellà / anglès):

cargol de banc / tornillo de banco / bench screw.

 

 

Funció de l'eina:

 

Instrument per immobilitzar una peça en el banc de treball.

 

 

Normes de seguretat i/o conservació:

 

 • S’utilitza per subjectar les peces que hem de treballar, tant si les hem de foradar, llimar, doblegar, serrar, etc.
 • El cargol ha d’estar fixat correctament al banc de treball.
 • L’obertura o tancament del cargol es fa amb la barra o palanca.
 • L’alçada òptima del cargol de banc és la representada amb el colze segons la figura.
 • Per prémer més fort el cargol, no es pot picar la palanca amb el martell o un altre objecte.
 • La peça ha d’estar ben subjecta. No es pot moure quan hi treballem a sobre.
 • Les estries de les mordasses no poden estar desgastades.
 • Les mordasses es fan malbé si es premen fortament sense cap peça entremig.

Nom de l'eina (català / castellà / anglès):

serrabiaixos / cortaingletes / Angle Cutter.

 

 

Funció de l'eina:

 

per a tallar al biaix llistons, motllures i altres peces de fusta.

 

 

Normes de seguretat i/o conservació:

 

 • No acostar mai la ma a la fulla tallant.
 • No deixar que els infants s'acostin a l'eina.

Nom de l'eina (català / castellà / anglès):

capçalet / soporte cortador / media cutter.

 

 

Funcó de l'eina:

 

serveix per a escapçar fustes amb la serra o bé fer-hi la testa amb el ribot.

 

 

Normes de seguretat i/o conservació:

 

 • No posar els dits a sota l'eina.

Eines de mesurar, traçar i marcar

Nom de l'eina (català / castellà / anglès):

compàs de puntes / compás de puntas / Compass points.

 

 

Funció de l'eina:

 

Serveix per fer ajustaments més fins.

 

 

Normes de seguretat i/o conservació:

 

 • Les puntes són perilloses, hem d'anar en compte.

Nom de l'eina (català / castellà / anglès):

compàs de gruixoscompás de gruesos  / Compass thick.

 

 

Funció de l'eina:


Serveix per llegir cotes, transferir mesures o controlar gruixos.Normes de seguretat i/o conservació:


 • Les puntes són perilloses, hem d’anar en compte.

Nom de l'eina (català / castellà / anglès):

puntes de traçar / puntas de trazar / plot points.funció de l'eina:


Serveix per a ratllar la fusta, el plàstic o els metalls.Normes de seguretat i/o concervació:


 • Les puntes han d’estar correctament afilades.                     
 • No s’han de fer servir per foradar.

Nom de l'eina (català / castellà / anglès):

escaire / esquadra / squad.Funció de l'eina:


Instrument metàl·lic en forma de "L". S'utilitza per traçar i comprovar angles rectes, línies paral·leles i perpendiculars.Normes de seguretat i/o conservació:


 • Sempre hauríem d’elegir una cara de la peça de referència que considerem plana, damunt la qual recolzarem i podrem desplaçar l’escaire amb la finalitat de comprovar la coincidència entre les cares.
 • Per a la comprovació d’un angle recte (90º), desplaçarem l’escaire damunt la cara de referència i comprovarem la coincidència de l’altra cara de la peça.
 • Pel traçat de perpendiculars hem de recolzar l’escaire damunt la cara de referència i desplaçar-lo.

Nom de l'eina (català / castellà / anglès):

centenella / falsa esquadra / false esquadra.Funció de l'eina:


Serveix per a mesurar angles.Normes de seguretat i/o conservació:


 • S'utilitza per mesurar angles.
 • És un instrument de mesura, per tant s’ha de tenir cura a l’hora d’usar-lo.
 • No el podem barrejar amb les altres eines.
 • Cal netejar-lo i greixar-lo periòdicament per protegir-lo de
  l’oxidació.

Nom de l'eina (català / castellà / anglès):

rosset / gramil / marking gauge.Funció de l'eina:


Serveix per a senyalar, en una peça de fusta, una línia paral·lela a una de les seves vores, per la qual hom l'ha de serrar, planejar, etc.Normes de seguretat i/o conservació:


 • Les puntes són perilloses, hem d’anar en compte.

Nom de l'eina (català / castellà / anglès):

goniòmetre / goniómetro / goniometer.Funció de l'eina:


Serveix per a mesurar angles.Normes de seguretat i/o conservació:


 • S'utilitza per mesurar angles.
 • És un instrument de mesura, per tant s’ha de tenir cura a l’hora d’usar-lo.
 • No el podem barrejar amb les altres eines.
 • Cal netejar-lo i greixar-lo periòdicament per protegir-lo de
  l’oxidació.

Nom de l'eina (català / castellà / anglès):

peu de rei / pie de rey / vernier caliper.Funció de l'eina:


Permet fer lectures precises de gruixos, diàmetres interiors i exteriors i profunditats de diferents peces.Normes de seguretat i/o conservació:


 • Cal evitar que rebi cap cop. Si cau a terra pot quedar inutilitzat.
 • Cal netejar-lo sovint.

Eines de soldar o d'adherir

Nom de l'eina (català / castellà / anglès):

soldador elèctric / soldador eléctrico / electric welder.Funció de l'eina:


Usat per a les soldadures d'estany que s'utilitzen, principalment, en aplicacions electròniques, permetent les connexions entre els diversos components que estan interconnectats en els circuits electrònics.

 

 

Normes de seguretat i/o conservació:


 • Compte: el soldador funciona amb corrent elèctric.
 • No es pot tocar la part metàl·lica del soldador si està calent
 • No s’haurà de recolzar en llocs que es poden cremar (taula,
  carpetes, etc.)
 • A la farmaciola de l’aula de Tecnologia hi ha d’haver material per curar les cremades.
 • Si el soldador està calent, no feu moviments bruscos o sacsejades per evitar un despreniment de l’estany amb el perill de produir cremades.

Nom de l'eina (català / castellà / anglès):

pistola termoencoladora / pistola termoencoladora / termoencoladora gun.Funció de l'eina:


Eina elèctrica que, mitjantçant la calor, fon una barra de cola al temps que permet dosificar-la. Es fa servir per unir materials lleugers i que no es malmetin amb la temperatura de la cola.Normes de seguretat i/o conservació:


 • Sempre s'ha de apoiar a la taula.
 • No tocar la punta amb els dits.
 • Al final de l'operació s'ha de desendollar.

 

Elements de protecció

Nom de l'eina (català / castellà / anglès):

ulleres / gafas / glasses.Funció de l'eina:


Element que protegeix els ulls de llimadures, espurnes, àcids... Els models homologats porten protecció lateral i uns vidres que poden resistir impactes forts.Normes de seguretat i/o conservació:


 • En funció del tipus d’impacte que podem rebre.

Nom de l'eina (català / castellà / anglès):

guants / guantes / gloves.Funció de l'eina:


Elements per protegir les mans de talls, llimadures, calor, dissolvents... Per treballar amb comoditat, cal que s'adaptin bé a la forma de la mà.Normes de seguretat i/o conservació:


 • En funció de la part de la mà que cal protegir.
 • En funció de la resistència del material davant agressius químics o tallants.
 • En funció de si es treballa amb tensió elèctrica.