Fustes més usuals i aglomerats

El material obtingut a les serradores és la fusta natural o massisa.


La biga és la mes gran de les formes comercials, té una secció quadrada. El tauló també és de grans dimensions, però representa una secció rectangular. La post és similar al tauló, peró més prima. El llistó és de petites dimensions i amb seccions quadrades o rectangulars. La motllura és com un llistó, però amb una secció complexa amb finalitats normalment decoratives. Finalment, la xapa és molt prima i s'utilitza per decorar altres fustes o materials.