Materials d'ús habitual: classificació

Les primeres matèries són productes que s'extreuen directament del natural, com la fusta, els mineals, el carbó o el petroli.

 

  • Primeres matèries minerals: reques, argila, sorra, grava, guix, pertoli, minerals de ferro, coure, alumini...

 

  • Primeres matèries animals: ossos, cuir, la, seda...

 

  • Primeres matèries vegetals: fusta, suro, cotó, cànem, lli, espart, cautxú, làtex...

 

Per poder-les utilitzar cal sotmetre-les, normalment, a un procés de transformació perquè adquireixin propietats que les facin utilitzables.